Organizacija tvarkydama Predicto jai perduotus besimokančiųjų asmens duomenis įsipareigoja taikyti tinkamas organizacines bei technines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, įdiegimo.

Šios priemonės turi užtikrinti reikiamą apsaugos lygį, kuris atitiktų tvarkomų asmens duomenų pobūdį ir jų tvarkymo keliamą riziką bei būtinuosius ES ir nacionalinių asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus.

Organizacija įsipareigoja užtikrinti jai Predicto perduotų tvarkyti besimokančiųjų asmens duomenų konfidencialumą bei garantuoja, kad prieiga prie asmens duomenų bus suteikta tik tiems jos darbuotojams ar jos įgaliotiems asmenims, kuriems to reikia jų funkcijoms vykdyti, o su tokiais asmens duomenimis būtų atliekami tik tie veiksmai, kurie atitinka šiame skyriuje nustatytus duomenų tvarkymo tiklsus.

Organizacija įsipareigoja užtikrinti, kad visi besimokančiųjų asmens duomenis tvarkyti jos įgalioti asmenys būtų tinkamai informuoti, apie asmens duomenų konfidencialumą, taip pat būtų tinkamai apmokyti, kaip vykdyti savo pareigas bei laikytis asmens duomenų tvarkymui taikomų reikalavimų, teisės aktuose ir Predicto, kuri yra tokių asmens duomenų valdytoja, teisėtuose nurodymuose.