Privatumo pranešimas

Privatumo pranešimas2023-05-12T13:26:38+02:00
  • Asmens duomenų tvarkymas

MB “PREDICTO”
(atstovaujančio prekės ženklą “PRAEVENTI”)
PRIVATUMO PRANEŠIMAS

Kam skirtas šis Privatumo pranešimas?

Privatumo pranešimas patvirtintas ir galioja nuo 2022 m. sausio 1 d.

Šis Privatumo pranešimas yra skirtas tam, kad paprastai, aiškiai ir lengvai suprantama kalba informuoti Jus apie visas pagrindines procedūras, kurias taiko Predicto dėl Jūsų asmens duomenų apsaugos. Tai daro pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyvą 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (Tekstas svarbus EEE) (toliau – BDAR) bei taikytinus norminius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

Jame paaiškinta, kaip Predicto gauna Jūsų asmens duomenis, ką su jais daro ir kaip po to juos sunaikina. Jame taip pat aprašytos visos Jūsų teisės pagal BDAR ir kaip jomis galite lengvai pasinaudoti.

Kam taikomas šis Privatumo pranešimas?

Šis Privatumo pranešimas yra taikomas tik tiems Jūsų asmens duomenims, kurie pateikiami mokymų tikslais.

Jūsų asmens (duomenų subjekto) sutikimas

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad bus laikoma, jog prisijungdami prie mūsų mokymų sistemos ir susipažinę su Predicto paslaugų teikimo sąlygomis bei šiuo Privatumo pranešimu, tuo pačiu patvirtinote, kad sutinkate su visomis šiame Privatumo prnaešime aprašytomis sąlygomis, kaip Predicto tvarkys gautus Jūsų asmens duomenis.

Sutartis su organizacija

Kai su organizacija sudaroma žodinė sutartis (atlygintinė ar neatlygintinė) dėl mokymų paslaugų teikimo, šis privatumo pranešimas, įskaitant, bet neapsiribojant, jo 7 skyrių, yra laikomas neatsiejama sudaryto sandorio dalimi. Organizacijos atsakingas asmuo, bet kokia forma (raštu, el. paštu, interneto svetainėje ir pan.) susipažindamas su šiuo pranešimu, patvirtina, kad organizacija sutinka su jo sąlygomis ir savo juridine galia šis susipažinimas el. būdu yra prilyginamas rašytiniam susitarimui tarp šalių.

1. KAS MES ESAME?

Predicto yra specializuota mokymų kompanija, kuri organizuoja atvirus, vidinius ir nuotolinius mokymus.

1.1. Mūsų kontaktinė informacija2023-05-12T12:24:58+02:00

Vadovo vardas ir pavardė:
Adresas:
Telefonas:
El. paštas:

Marius Beliūnas
Laisvės pr. 87a – 40, LT-06121 Vilnius
+37069004004
info@predicto.lt

1.2. Mūsų atstovo kontaktai2023-05-12T12:27:00+02:00

Atstovo vardas ir pavardė:
Adresas:
Telefonas:
El. paštas:

Marius Beliūnas
Laisvės pr. 87a – 40, LT-06121 Vilnius
+37069004004
ceo@predicto.lt

1.3. Mūsų atstovo, atsakingo už asmens duomenų apsaugą, kontaktai2023-05-12T12:28:23+02:00

Atstovo vardas ir pavardė:
Adresas:
Telefonas:
El. paštas:

Gabija Kuncytė
Laisvės pr. 87a – 40, LT-06121 Vilnius
+37062060351
e-mokymai@praeventi.lt

2. ASMENS DUOMENŲ GAVIMAS

2.1. Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslai2023-05-12T12:32:12+02:00

Sąlygos:

Konkretūs tikslai:

Jei mokymus užsako Jūsų organizacija

suteikti mokymų paslaugą, pagal paslaugų sutartį su Jūsų organizacija, tokioje sutartyje nustatytomis sąlygomis.

Jei mokymus įsigijote Jūs pats, kaip fizinis asmuo (duomenų subjektas)

suteikti mokymų paslaugą, pagal Jūsų užsakymą, tokiame užsakyme nurodytomis sąlygomis.

Mokymosi paslaugos apima (bet neapsiribojant) šias paslaugas: mokyti jus nuotoliniu būdu, susisiekti su jumis kilus bet kokiems techniniams ar organizaciniams nesklandumams dėl mokymų, atsakyti į Jūsų klausimus dėl mokymų programos turinio ar su ja susijusius, išduoti jums mokymų programos užbaigimą liudijantį sertifikatą ir pan.

Jei naudojatės Predicto interneto svetaine

1. Predicto ir Praeventi interneto svetainės administravimo, naudojimosi svetaine bei svetainės saugumo tikslais.
2. Atsakyti į užklausas, kurias pateikėte pasinaudodami interneto svetainėje esančia užklausos forma.
3. Palengvinti Jūsų informacijos paiešką, vykdomą Predicto ar Praeventi svetainėje.

Jei davėte savo asmens sutikimą dėl tiesioginės reklamos

Tiesioginės Predicto mokymų, renginių bei kitų klientams teikiamų paslaugų reklamos bei Jūsų informavimo tikslais. Pvz. metodinių straipsnių ar (ir) naujienų apie asmens duomenų apsaugą siuntimo tikslais.

2.2.1. Asmens duomenys, kuriuos mes gauname iš Jūsų organizacijos, ir kuriuos po to tvarkome savo veikloje, kaip duomenų tvarkytojas:2023-05-12T12:34:46+02:00

Duomenų rūšys:

Ar renkame ir tvarkome?

Konkretūs asmens duomenys:

Standartiniai

Taip

1. Jūsų darbovietės pavadinimas;
2. Jūsų vardas, pavardė;
3. Jūsų el. pašto adresas.

Jautrūs (specialių kategorijų)

Ne

Atkreipiame dėmesį!

Predicto turi sutartį su Jūsų darbdaviu ir privalo ją vykdyti, tuo tikslu tvarkydama Jūsų organizacijos mums perduotus Jūsų asmens duomenis. Jei Jūs esate konkrečios organizacijos darbuotojas ir Jūsų asmens duomenis mokymų tikslais mums pateikė Jūsų organizacija, o Jūs nenorite, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi Predicto mokymų tikslais, Jūsų turite dėl to kreiptis tiesiogiai į savo darbdavį.

2.2.2. Asmens duomenys, kuriuos mes gauname tiesiogiai iš Jūsų, kaip duomenų subjekto, jei patys savarankiškai įsigijote mokymus kaip fizinis asmuo, ir kuriuos tvarkome savo veikloje, kaip duomenų valdytojas:2021-04-12T08:17:42+02:00

Duomenų rūšys:

Ar renkame ir tvarkome?

Konkretūs asmens duomenys:

Standartiniai

Taip

1. Jūsų vardas, pavardė;
2. Jūsų el. pašto adresas;
3. Jūsų gyvenamosios vietos ar kitas adresas, kurį nurodote sąskaitai išrašyti.

Jautrūs (specialių kategorijų)

Ne

2.2. Jūsų asmens duomenys, kuriuos sukuria ir tvarko Predicto, kaip duomenų valdytojas:2023-05-12T12:38:18+02:00

Duomenų rūšys:

Ar renkame ir tvarkome?

Konkretūs asmens duomenys:

Standartiniai

Taip

1. Jūsų unikalus prisijungimo prie nuotolinės mokymų programos vardas;
2. Jūsų unikalus prisijungimo prie nuotolinės mokymų programos slaptažodis;
3. Jūsų unikalus mokymų sertifikatas ir jo numeris bei konkrečios mokymų programos pavadinimas;
4. Jūsų mokymosi įvertinimas (pvz. testų atsakymai) ir mokymosi rezultatų ataskaita;
5. Laiko zona, kurioje Jūs esate;
6. Jūsų prisijungimo prie nuotolinės mokymų sistemos duomenys (pvz. datos, kada pradėjote ir baigėte mokymus);
7. Jūsų IP adresas ir interneto naršyklė;
8. Interneto puslapis, kuriame Jūs lankėtės, prieš įeidami į Predicto ar Praeventi interneto svetainę
9. Jūsų paieškos Predicto ar Praeventi interneto svetainėje;
10. Kiti prisijungimo prie Predicto ar Praeventi interneto svetainės duomenys.

Kaip ir dauguma kitų interneto svetainių, Jūsų asmens duomenų, nurodytų 7-10 punktuose, rinkimui, mes naudojame “slapukus” (angl. “cookies”).

Atkreipiame dėmesį, kad Jūs patys galite sutikti arba nesutikti su Predicto ar Praeventi naudojamais “slapukais”, pažymėdami juos, kai pirmą kartą patenkate į Predicto ar Praeventi interneto svetainę.

Galite pasirinkti – “leisti tik būtinus slapukus” arba “leisti visus slapukus”. Informuojame, kad kol nepadarėte savo pasirinkimo dėl slapukų naudojimo, negalėsite toliau naudotis Predicto ar Praeventi svetaine.

Jautrūs (specialių kategorijų)

Ne

2.3. Iš kur gauname Jūsų asmens duomenis:2021-04-12T08:23:40+02:00

Sąlygos:

Iš kur mes gauname duomenis

Jei mokymus užsako Jūsų organizacija

iš Jūsų organizacijos, kurioje dirbate, atsakingo asmens.

Jei mokymus įsigijote Jūs pats, kaip fizinis asmuo (duomenų subjektas)

tiesiogiai iš Jūsų, kaip duomenų subjekto.

2.4. Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindai:2023-05-12T12:48:11+02:00

Sąlygos:

Pagrindai

Jei mokymus užsako Jūsų organizacija

mokymo paslaugų sutartis ar kitas sandoris su Jūsų organizacija (pvz. sąskaita-faktūra).

Jei mokymus įsigijote Jūs pats, kaip fizinis asmuo (duomenų subjektas)

sandoris su Jumis (Jūsų žodinis arba rašytinis mokymų užsakymas).

Jei davėte savo sutikimą, ateityje gauti tiesioginę reklamą apie kitus Predicto organizuojamus mokymus ar (ir) renginius klientams, metodinius straipsnius ir kitą informaciją apie asmens duomenų apsaugą.

Jūsų asmens sutikimas.

Atkreipiame dėmesį, kad Jūs galite bet kada atšaukti savo asmens sutikimą.

Tam pakanka susieti ir pranešti apie tai Predicto, bet kuriuo iš aukščiau nurodytų kontaktų.

Kontaktai.

Sąskaitoje-faktūroje arba PVM sąskaitoje-faktūroje pagal teisės aktus privalomai nurodomi asmens duomenys, taip pat pagal teisės aktus su tokia sąskaita-faktūra privalomai saugomuose dokumentuose, patvirtinančiuose paslaugos suteikimo faktą (pvz. paslaugų priėmimo-perdavimo aktuose, sutartyse, užsakymuose ir jų prieduose), esantys asmens duomenys.

Teisinė prievolė (teisės aktais nustatytas įpareigojimas) MB “Predicto, kaip pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus veikiančiam juridiniam asmeniui.

3. DARBAS SU ASMENS DUOMENIMIS

3.1. Vieta, kur yra saugomi Jūsų asmens duomenys:2023-05-12T12:52:15+02:00

Kitos organizacijos ir fiziniai asmenys, kuriems gali būti perduoti Jūsų duomenys

Vieta:

Jūsų organizacija (valdytojas)

Jūsų organizacija saugo asmens duomenis pagal savo vidaus tvarkas bei pagal tokias sąlygas, kurios numatytos su Predicto sudarytoje mokymų paslaugų sutartyje.

Predicto (tvarkytojas arba valdytojas, priklausomai nuo duomenų)

Predicto yra registruota ir vykdo savo veiklą Lietuvoje.

Bet dėl saugumo, mes nesaugome Jūsų asmens duomenų Predicto veiklai naudojamuose darbiniuose įrenginiuose, t.y. kompiuteriuose, planšetėse ir (ar) mobiliuosiuose telefonuose.

Google Ireland Limited
Gordon House
Barrow Street
Dublinas 4
Airija
(tvarkytojas arba subtvarkytojas, priklausomai nuo duomenų)

(toliau – Google)

Visi Predicto mokymų tikslais naudojami duomenys, įskaitant Jūsų asmens duomenis, yra tvarkomi naudojant Google kompanijos sprendimą – Google Workspace. Duomenų saugojimui naudojama „Google Drive“ debesija.
https://workspace.google.com/solutions/small-business/

Fizinė serverių, kuriuose yra visi Predicto turimi Jūsų asmens duomenys, vieta yra Europoje, viename iš šių duomenų centrų:
– Dublinas, Airija
– Eemshaven, Netherlands
– Fredericia, Danija
– Hamina, Suomija
– Middenmeer, Nyderlandų Karalystė
– St. Ghislain, Belgija
https://www.google.com/about/datacenters/locations/

Predicto su Google LLC 2020-08-20 yra pasirašiusi Asmens duomenų tvarkymo sutartį ir susijusius dokumentus.
https://workspace.google.com/terms/dpa_terms.html
https://cloud.google.com/terms/eu-model-contract-clause
https://cloud.google.com/terms/identity/baa

Epignosis LLC
315 Montgomery, 9-as aukštas, San Franciskas, Kalifornija, 94104, JAV

Epignosis UK Ltd
239 1-as aukštas, Aukšotojo Kensingtono g., Londonas, W8 6SN, Jungtinė Karalystė

Epignosis R&D Center ATHENS
1 Likourgou,
Atėnai
10551, Graikija

(tvarkytojas arba subtvarkytojas, priklausomai nuo duomenų)

(toliau – kartu Epignosis)

Jūsų asmens duomenys, kurie naudojami mokymų tikslais, tvarkomi Epignosis kompanijų grupei priklausančioje Talent LMS nuotolinėje mokymų platformoje, kurioje Jūs mokotės.
https://www.epignosishq.com/contact-us/

Fizinė serverių vieta, kuriuose yra konkretūs, mokymų programoje naudojami Jūsų asmens duomenys, yra Amazon Web Services duomenų centre, esančiame Naujoje Virdžinijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Predicto su visomis trejomis Epignosis kompanijomis 2020-10-01 yra pasirašiusios Standartines Sutarties Sąlygas dėl asmens duomenų perdavimo, kurios yra patvirtintos Europos Komisijos.
https://www.talentlms.com/old/wp-content/uploads/2019/08/DPA.pdf

Google ir Epignosis subtvarkytojai

Google ir Epignosis kompanijos, taip pat pasitelkia savo įmonių grupės kompanijas bei kitus subtvarkytojus, atskirų paslaugų teikimui.

Google įmonių grupei priklausančių įmonių ir Google subtvarkytojų, kurie pasitelkiami atskiroms paslaugoms suteikti, sąrašas:
https://workspace.google.com/intl/en/terms/subprocessors.html

Epignosis įmonių grupei priklausančių įmonių ir Epignosis subtvarkytojų, kurie pasitelkiami atskiroms paslaugoms suteikti, sąrašas:
https://eucoc.cloud/en/public-register/list-of-adherent-services.html

Google ir Epignosis dirbdamos su kitomis kompanijomis užtikrina, kad jos laikytųsi BDAR reikalavimų, o atitinkamais atvejais ir sutarčių, pasirašytų su Predicto, sąlygų tvarkant bet kokius Jūsų asmens duomenis.

Tokie subtvarkytojai prieina prie Jūsų duomenų, tik ta apimtimi, kurie yra neišvengiamai būtina konkrečiai paslaugai suteikti, t.y. užtikrintas principo “būtina žinoti” taikymas.

3.2. Kitos organizacijos, kurioms perduodami Jūsų asmens duomenys, mokymų organizavimo tikslais:2023-05-12T12:54:19+02:00

Kitos organizacijos ir fiziniai asmenys, kuriems gali būti perduoti Jūsų duomenys

Priežastys, kodėl Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti kitiems fiziniams asmenims ir organizacijoms

Jūsų organizacija (valdytojas)

Priežastis – įvykdyti tarp Predicto ir Jūsų organizacijos pasirašytą mokymų paslaugų sutartį ar kitą sandorį.

Google Ireland Limited
Gordon House
Barrow Street
Dublinas 4
Airija

(tvarkytojas arba subtvarkytojas, priklausomai nuo duomenų)

Priežastis – saugiai kaupti ir tvarkyti Jūsų asmens duomenis mokymų tikslais, naudojant Google Workspace sprendimą.
https://workspace.google.com/solutions/small-business/

Su Google privatumo pranešimu galite susipažinti čia:
https://cloud.google.com/terms/cloud-privacy-notice?hl=en

Epignosis LLC
315 Montgomery, 9-as aukštas, San Franciskas, Kalifornija, 94104, JAV

Epignosis UK Ltd
239 1-as aukštas, Aukšotojo Kensingtono g., Londonas, W8 6SN, Jungtinė Karalystė

Epignosis R&D Center ATHENS
1 Likourgou,
Atėnai
10551, Graikija

Priežastis – užtikrinti Jūsų nuotolinius mokymus, naudojant specializuotą Talent LMS nuotolinių mokymų platformą.
https://www.talentlms.com

Su Epignosis privatumo pranešimu galite susipažinti čia:
https://www.epignosishq.com/privacy-notice/

Predicto interneto paslaugų teikėjas

Priežastis – užtikrinti interneto ryšį, kuris yra būtinas nuotolinių mokymų paslaugų teikimui.

Lietuvos Respublikos valstybinės institucijos

Priežastis – pateikti Jūsų asmens duomenis valstybinėms institucijoms, kai tai numato norminiai teisės aktai.

Predicto pasamdyta buhalterinės apskaitos kompanija

Priežastis – užtikrinti tinkamą buhalterinės apskaitos tvarkymą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

Predicto pasamdyti lektoriai ir ekspertai, turinio dizaineriai, įgarsintojai, video montuotojai, lingvistai, scenaristai ir pan.

Priežastis – suteikti Jums konkrečių mokymų paslaugą, parengiant Jums mokymų medžiagą, vykdant mokymus, atsakant į Jūsų klausimus ir pan.

3.3. Organizacinės ir techninės priemonės, kurias taikome Jūsų asmens duomenų apsaugai Predicto:2023-05-12T13:03:38+02:00

Mes užtikriname visas reikalingas organizacines ir technines priemones, kurios yra reikalingos apsaugoti gautus bei mokymosi procese Predicto sukurtus Jūsų asmens duomenis.

Pagrindinės organizacinė ir techninės priemonės yra šios:

3.3.1. Predicto organizacinės priemonės:

Išorinė ir vidinė dokumentacija

Predicto yra parengusi BDAR reikalavimus atitinkančią išorinę dokumentaciją:
– privatumo pranešimą;
– informavimą apie interneto svetainės slapukus ir pan.

Predicto turi reikiamą vidinę dokumentaciją, kuri atitinka BDAR ir kitus Lietuvos teisės aktuose numatytus vidaus dokumentus. Su jų reikalavimais yra supažindintas visas Predicto personalas.

Prieigų prie Jūsų asmens duomenų ribojimas

Prieiga prie nuotolinės mokymų sistemos (Talent LMS), kurioje Jūs mokotės, bei Google Workspce sistemos, ribojama tik tam Predicto personalui, kuriam ši prieiga yra būtina tam, kad Jums būtų tinkamai suteikta mokymų paslaugą.

Draudimas dalintis bet kokiais Jūsų asmens duomenimis

Visam Predicto personalui yra uždrausta dalintis asmens duomenimis su bet kokiais trečiais asmenimis, išskyrus, jei Predicto turi sutartis su tokiomis organizacijomis ir tai daroma šių mokymų tikslais arba tam, kad užtikrinti tokių mokymų paslaugą.

Mes nesidaliname Jūsų asmenine informacija su jokiais trečiaisiais asmenimis reklamos tikslais, įskaitant ir tiesioginę rinkodarą.

Mes neparduodame Jūsų asmens duomenų jokiems tretiesiems asmenims.

Jūsų personalo mokymai

Visas Predicto personalas yra apmokytas BDAR pagrindų ir esminių asmens duomenų apsaugos taisyklių. Tai darome reguliariai.

Asmens duomenų perdavimas kitoms organizacijoms

Predicto turi sutartis su visomis organizacijomis, kurioms perduoda Jūsų asmens duomenis.

Predicto siekia, kad Jūsų duomenys būtų saugomi Europos Sąjugoje, o jei duomenis bus perduodami už Europos Sąjungos ribų – su tokiomis organiacijomis būtų pasirašytos Standartinės Sutarčių Sąlygos, arba jų atžvilgiu yra priimti Europos Komisijos sprendimai dėl konkrečių valstybių asmens duomenų apsaugos lygio tinkamumo (adekvatumo) arba būtų taikomi kiti BDAR tiesiogiai numatyti mechanizmai.

Tokios organizacijos, kurioms perduodami Jūsų asmens duomenys, privalo užtikrinti tokį patį arba aukštesnį Jūsų asmens duomenų apsaugos lygį, kaip ir Predicto.

Be to, tokioms organizacijoms prieiga prie Jūsų duomenų yra ribojama iki tiek, kiek yra neišvengiamai būtina mokymų paslaugai suteikti.

3.3.2. Predicto techninės priemonės:

Unikalios personalo paskyros su dvigubos autentifikacijos mechanizmu

Kiekvienas Predicto darbuotojas ar kitas pasitelktas ekspertas turi atskirą unikalią Google paskyrą bei unikalius prisijungimus prie nuotolinės Talent LMS mokymų sistemos.

Prisijungiant prie paskyros yra naudojama dviguba identifikacija su Google „Authenticator“ pagalba.

Visi prisijungimo slaptažodžiai yra reguliariai keičiami.

Ribojimai įrenginiams

Kiekvienas Predicto darbuotojas ar kitas pasitelktas ekspertas darbuotojas prisijungti prie Google ir Talent LMS paskyrų gali jungtis tik su darbiniu kompiuteriu ar kitu darbiniu įrenginiu.

Jei esant būtinybei, išimtiniais atvejais, prisijungti prie Google ir Talent LMS paskyrų, prireikia su asmeniniu įrenginiu, tam būtinas išankstinis Predicto atsakingo už duomenų apsaugą asmens leidimas.

Duomenys šifruojami

Predicto personalas darbui naudoja Apple kompiuterius ir telefonus. Visa informacija darbiniuose kompiuteriuose ir telefonuose bei kituose įrenginiuose yra šifruojama.

Papildomai duomenų saugumui užtikrinti Predicto darbiniuose įrenginiuose taikomos biometrinių duomenų, pavyzdžiui, piršto atspaudo (angl. „Touch ID“) arba veido atpažinimo (angl. „Face ID“) technologijos.

Nuotolinis duomenų pašalinimas

Visa informacija, esanti Predicto darbiniuose kompiuteriuose ir mobiliuose telefonuose bei kituose įrenginiuose, prireikus bet gali būti ištrinta nuotoliniu būdu.

Epignosis LLC ir ir kitos Epignosis įmonių grupei priklausančios įmonės

Visą aktualią informaciją apie Jūsų asmens duomenų apsaugai Epignosis įmonių grupės naudojamas organizacines ir technines priemones:
https://www.epignosishq.com/information-security-policy/

Google LLC ir kitos Google įmonių grupei priklausančios įmonės

Visą aktualią informaciją apie Jūsų asmens duomenų apsaugai naudojamas Google įmonių grupės organizacines ir technines priemones rasite:
https://cloud.google.com/security/compliance/

3.3.3. Kitų organizacijų sertifikatai ir auditai

Predicto siekia, kad visos organizacijos, kurias jos pasitelkia mokymo paslaugų teikimui, būtų tinkamai sertifikuotos ir audituotos.

Google LLC

ISO 27001 sertifikatas:
https://cloud.google.com/security/compliance/iso-27001/?hl=en
SOC 3 ataskaita:
https://cloud.google.com/security/compliance/soc-3/?hl=en
Google Cloud saugumo Baltoji knyga:
https://static.googleusercontent.com/media/gsuite.google.com/en//security/g-suite-security-ebook.pdf?hl=en

Epignosis LLC

ISO 27001 sertifikatas:
www.epignosishq.com

Prisijungę prie ES elgesio kodekso dėl ES duomenų apsaugos debesijos sprendimų paslaugas teikiančioms įmonėms.

Atlikę atitikties BDAR auditą:
https://eucoc.cloud/en/public-register/levels-of-compliance.html

Įtraukti į Europos viešojo vertinimo ataskaitą:
https://eucoc.cloud/en/public-register/list-of-adherent-services.html

4. ASMENS DUOMENŲ NAIKINIMAS

4.1. Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai Predicto ir po kiek laiko jie bus ištrinti:2023-05-12T13:10:28+02:00

Asmens duomenų rūšys:

Saugojimo terminai, po kurių duomenys bus ištrinti:

Jūsų asmens duomenys:
1. Jūsų unikalus prisijungimo prie nuotolinės mokymų programos vardas;
2. Jūsų unikalus prisijungimo prie nuotolinės mokymų programos slaptažodis;
3. Jūsų el. pašto adresas;
4. Laiko zona, kurioje Jūs esate;
5. Jūsų prisijungimo prie nuotolinės mokymų sistemos duomenys (pvz. datos, kada pradėjote ir baigėte mokymus).

Šie Jūsų asmens duomenys saugomi mokymų metu ir sunaikinami iš karto pasibaigus Jūsų organizacijos ar Jūsų, kaip fizinio asmens, mokymams, bet ne vėliau kaip per 2 kalendorines savaites.

Duomenys ištrinami iš dalies automatizuotu būdu.

Jūsų asmens duomenys, naudojami mokymų sertifikato kopijai išduoti:
1. Jūsų vardas, pavardė;
2. Jūsų mokymų rezultatai;
3. Jūsų unikalus mokymų sertifikato numeris;
4. Jūsų mokymų sertifikato galiojimo laikas;
5. Datos, kada pradėjote ir užbaigėte mokymus.

Šie Jūsų asmens duomenys saugomi 1 kalendorinius metus po Jūsų mokymų pabaigos ir sunaikinami nedelsiant šiam terminui pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 2 kalendorines savaites.

Duomenys ištrinami iš dalies automatizuotu būdu.

Jūsų asmens duomenys, naudojami tiesioginei reklamai:
1. Jūsų vardas, pavardė;
2. Jūsų el. pašto adresas.

Šie Jūsų asmens duomenys saugomi kol galioja Jūsų duotas asmens sutikimas ir sunkainami nedelsiant pasibaigus jo galiojimui (jį atšaukus), bet ne vėliau kaip per 2 kalendorines savaites.

Duomenys ištrinami iš dalies automatizuotu būdu.

Jūsų asmens duomenys, naudojami, kai naudojatės:
1. Jūsų IP adresas ir interneto naršyklė;
2. Interneto puslapis, kuriame Jūs lankėtės, prieš įeidami į Predicto interneto svetainę
3. Jūsų paieškos Predicto interneto svetainėje;
4. Kiti prisijungimo prie Predicto interneto svetainės duomenys.

Jūsų asmens duomenys, kuriuos Predicto bei Praeventi interneto svetainėje surenka būtinieji “slapukai” saugomi 1 kalendorinius metus, ir pasibaigus šiam terminui ištrinami nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 kalendorines savaites.

Jūsų asmens duomenys, kuriuos Predicto bei Praeventi interneto svetainėje surenka rinkodaros “slapukai” saugomi 179 dienas, ir pasibaigus šiam terminui ištrinami nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 kalendorines savaites.

Jūsų asmens duomenys, kuriuos Predicto bei Praeventi interneto svetainėje surenka statistiniai “slapukai” saugomi 2 metus ir 1 dieną, ir pasibaigus šiam terminui ištrinami nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 kalendorines savaites.

Duomenys ištrinami automatizuotu būdu.

Jūsų asmens sutikimas ir jame esantys Jūsų asmens duomenys (kai davėte savo sutikimą dėl Predicto tiesioginės reklamos)

Asmens sutikimas saugomas 1 metus po jo galiojimo (atšaukimo) pabaigos ir tada nedelsiant sunaikinamas, bet ne vėliau kaip per 2 kalendorines savaites.

Duomenys ištrinami iš dalies automatizuotu būdu.

Sąskaitoje-faktūroje arba PVM sąskaitoje-faktūroje pagal teisės aktus privalomai nurodomi asmens duomenys, taip pat pagal teisės aktus su tokia sąskaita-faktūra privalomai saugomuose dokumentuose, patvirtinančiuose paslaugos suteikimo faktą (pvz. paslaugų priėmimo-perdavimo aktuose, sutartyse, užsakymuose ir jų prieduose), esantys Jūsų asmens duomenys:
1. Jūsų vardas,
2. Jūsų pavardė,
3. gyvenamosios vietos adresas (Jūsų, kaip fizinio asmens, mokymų užsakyme).

Asmens sutikimas saugomas 1 metus po jo galiojimo (atšaukimo) pabaigos ir tada nedelsiant sunaikinamas, bet ne vėliau kaip per 2 kalendorines savaites.

Duomenys ištrinami iš dalies automatizuotu būdu.

Nuasmeninta statistinė informacija (pvz. kiek žmonių mokėsi pagal konkrečią Predicto mokymų programą).

Ši informacija yra saugoma neribotą laiką.

5. JŪSŲ TEISĖS

5.1. Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą:2023-05-12T13:23:38+02:00

Jūsų teisės pagal BDAR

Ką ji reiškia?

1. Teisė būti informuotam

Jūs turite teisę, būti aiškiai ir skaidriai informuotas apie tai, ką Predicto daro su Jūsų asmens duomenimis.

Ar ji su jais elgiasi taip, kaip yra pažadėjusi, t.y. pagal mokymų paslaugų sutartį ar užsakymą.

2. Teisė, gauti savo asmens informaciją

Jūs turite teisę, prašyti Predicto nemokamai pateikti turimų Jūsų asmens duomenų kopiją.

3. Teisė, pataisyti arba patikslinti savo informaciją

Jūs turite teisę, prašyti Predicto pataisyti arba patikslinti Jūsų asmens duomenis, kurie Jūs manote yra netikslūs ar neteisingi.

Jūs taip pat turite teisę, prašyti Predicto ištrinti netikslią arba neteisingą informaciją apie Jus.

4. Teisė, prašyti ištrinti Jūsų informaciją

Jūs turite teisę, prašyti Predicto ištrinti Jūsų asmens duomenis.

Atkreipiame dėmesį, kad ši teisė negalioja dėl asmens duomenų, kuriuose Predicto privalo saugoti pagal teisės aktų reikalavimus, kaip nurodyta aukščiau šiame Privatumo pranešime.

5. Teisė, reikalauti apriboti savo duomenų tvarkymą

Jūs turite teisę, prašyti Praeventi apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Atkreipiame dėmesį, kad šia teise negalite pasinaudoti dėl savo asmens duomenų, kuriuos Praeventi privalo saugoti pagal teisės aktų reikalavimus, kaip nurodyta aukščiau šiame Privatumo pranešime.

Pvz., dėl VŠĮ “Praeventi”, kaip Lietuvos Respublikoje veikiančiam juridiniam asmeniui, taikomų privalomų buhalterinės apskaitos reikalavimų.

6. Teisė, prašyti perkelti arba atiduoti savo asmens duomenis tiesiai Jums ar Jūsų nurodytai kitai organizacijai

Jūs turite teisę, prašyti Predicto atiduoti savo asmens duomenis tiesiai Jums ar Jūsų nurodytai kitai organizacijai.

Atkreipiame dėmesį, kad pastaruoju atveju, savo prašyme turite Predicto tiksliai nurodyti tokios organizacijos (ar organizacijų) kontaktus, išvardinti, kokius būtent savo asmens duomenis norite perkelti bei kokiu formatu (el. paštu ar kita forma) norite, kad jie būtų perduoti.

7. Teisė, prieštarauti savo asmens duomenų tvarkymui

Jūs turite teisę, prašyti Predicto, kad ši nutrauktų Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Atkreipiame dėmesį, kad tokiu atveju Predicto gali atsisakyti suteikti Jums užsakytą mokymų paslaugą, jei konkretūs duomenys yra būtini paslaugos suteikimui. Pvz., tam, kad išrašyti mokymų sertifikatą.

Taip pat šia teise negalite pasinaudoti dėl savo asmens duomenų, kuriuos Predicto privalo tvarkyti pagal teisės aktų reikalavimus, kaip nurodyta aukščiau šiame Privatumo pranešime. Pvz. buhalterinės apskaitos ar mokesčių tikslais.

8. Teisė, prieštarauti dėl automatizuoto sprendimų priėmimo

Jūs turite teisę, prašyti Predicto, kad ši netvarkytų Jūsų duomenų tik visiškai automatizuotu būdu. T.y., kad sprendimus dėl Jūsų asmens duomenų priimtų ne tik kompiuterinė programą, o sprendimų priėmime dalyvautų ir Praeventi darbuotojas.

Atkreipiame dėmesį, kad tokiu atveju Predicto gali atsisakyti suteikti Jums užsakytą mokymų paslaugą, jei automatizuotas sprendimų priėmimas yra būtinas paslaugos suteikimui. Pvz., mokymų sertifikatą visiškai automatizuotu būdu sukuria Predicto naudojama nuotolinių mokymų sistema.

5.2. Atkreipiame dėmesį!2023-05-12T13:25:03+02:00

Kuriomis savo teisėmis galite pasinaudoti?

Tai sprendžiate Jūs. Galite pasinaudoti viena, keliomis ar net visomis 8 savo teisėmis.

Kada galite pasinaudoti savo teisėmis?

Bet kada.

Ar reikia už tai mokėti?

Ne. Visomis savo teisėmis pagal BDAR galite naudotis nemokamai.

Kokia forma galite pasinaudoti savo teisėmis?

Pateikite prašymą Predicto bet kuriuo iš aukščiau nurodytų kontaktų.

Per kiek laiko mes atsakysime į tokį Jūsų prašymą?

Į pateiktą prašymą mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 1 mėnesį

Kaip įsitikinsite, jog įvykdėme Jūsų prašymą?

Mes pateiksime Jums rašytinį patvirtinimą, kaip įgyvendinome Jūsų prašymą.

Ko reikės, kad galėtume įvykdyti Jūsų prašymą?

Informuojame, kad tam, jog atsakyti į Jūsų prašymą, mums gali prireikti nustatyti Jūsų tapatybę, t.y. įsitikinti, kad prašymą dėl konkrečių asmens duomenų pateikėte būtent Jūs. Tapatybės nustatymui naudosime tuos duomenis, kuriuos apie jus turi Predicto.

Tikimės, kad visus Jums kylančius klausimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo Predicto, galėsime išspręsti kartu.

5.3. Predicto atstovo, atsakingo už asmens duomenų apsaugą kontaktai2023-05-12T13:26:09+02:00

Su bet kokiais klausimais dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, nedvejodami kreipkitės į mūsų atstovą, atsakingą už asmens duomenų apsaugą. Jo kontaktai:

Atstovo vardas ir pavardė:
Adresas:
Telefonas:
El. paštas:

Gabija Kuncytė
Laisvės pr. 87a – 40, LT-06121 Vilnius
+37062060351
e-mokymai@praeventi.lt

5.4. Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija ir teisė pateikti PRANEŠIMĄ2021-04-12T11:15:45+02:00

Jei netgi po to, kai aptarsite viską su mumis, Jums liks neatsakytų klausimų, bet kada galite kreiptis su pranešimu (ar skundu) dėl Jūsų asmens duomenų, į nacionalinę priežiūros instituciją. Jos kontaktai:

Pavadinimas:
Adresas:
Telefonas:
El. paštas:

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
L. Sapiegos g. 17, Vilnius
+370 5 271 28 04
ada@ada.lt

Valtybinės duomenų apsaugos inspekcijos intereneto svetinėje taip pat galite rasti ir skundo formas – https://vdai.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/skundu-nagrinejimas bei detaliai susipažinti su Jūsų skundo nagrinėjimo tvarka bei terminais.

6. PRANEŠIMO ATNAUJINIMAI

Privatumo pranešimas yra reguliariai atnaujinamas.

Atnaujintas Privatumo pranešimas skelbiamas Predicto interneto svetainėje, nurodant datą, nuo kurios galioja atnaujintas tekstas. Mes rekomenduojame Jums perskaityti visą aktualų Privatumo pranešimą kiekvieną kartą prieš naudojantis Predicto paslaugomis.

Jei nesutinkate su Privatumo pranešimo pakeitimais ar jame pateikta informacija, galite nutraukti naudojimąsi mūsų paslaugomis apie tai mus informuodami raštu.

7. PAGRINDINĖS SUTARTINĖS SĄLYGOS

7.1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai2023-05-12T13:27:51+02:00

Organizacija vykdo toliau nurodytą duomenų tvarkymo veiklą: besimokančiųjų asmens duomenis organizacija iš Predicto gauna ir tvarko siekdama įvertinti darbuotojų nuotolinių mokymų (pvz., „Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Asmens duomenų apsauga“) rezultatus ir pritaikyti juos savo organizacijos veikloje užsitikrinant BDAR atitiktį organizacijoje.

7.2. Duomenų subjektai2023-05-12T13:28:18+02:00

Predicto perduodami organizacijai tvarkyti asmens duomenys yra susiję su šiomis duomenų subjektų kategorijomis: organizacijos darbuotojais ar kitai besimokančiaisias.

7.3. Duomenų kategorijos2023-05-12T13:28:43+02:00

Predicto perduodami organizacijai tvarkyti besimokančiųjų asmens duomenys yra šie standartiniai asmens duomenys: visos organizacijos mokymosi įvertinimas (pvz. testų atsakymai) ir bendra visos organizacijos mokymosi rezultatų ataskaita.

7.4. Techninės ir organizacinės priemonės organizacijai2023-05-12T13:29:34+02:00

Organizacija tvarkydama Predicto jai perduotus besimokančiųjų asmens duomenis įsipareigoja taikyti tinkamas organizacines bei technines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, įdiegimo.

Šios priemonės turi užtikrinti reikiamą apsaugos lygį, kuris atitiktų tvarkomų asmens duomenų pobūdį ir jų tvarkymo keliamą riziką bei būtinuosius ES ir nacionalinių asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus.

Organizacija įsipareigoja užtikrinti jai Predicto perduotų tvarkyti besimokančiųjų asmens duomenų konfidencialumą bei garantuoja, kad prieiga prie asmens duomenų bus suteikta tik tiems jos darbuotojams ar jos įgaliotiems asmenims, kuriems to reikia jų funkcijoms vykdyti, o su tokiais asmens duomenimis būtų atliekami tik tie veiksmai, kurie atitinka šiame skyriuje nustatytus duomenų tvarkymo tiklsus.

Organizacija įsipareigoja užtikrinti, kad visi besimokančiųjų asmens duomenis tvarkyti jos įgalioti asmenys būtų tinkamai informuoti, apie asmens duomenų konfidencialumą, taip pat būtų tinkamai apmokyti, kaip vykdyti savo pareigas bei laikytis asmens duomenų tvarkymui taikomų reikalavimų, teisės aktuose ir Predicto, kuri yra tokių asmens duomenų valdytoja, teisėtuose nurodymuose.

7.5. Asmens duomenų pateikimo būdai2023-05-12T13:29:59+02:00

Predicto besimokančiųjų asmens duomenis organizacijai perduoda šiuo formatu: visos organizacijos mokymosi įvertinimą (pvz. testų atsakymus) ir bendrą mokymosi rezultatų ataskaitą persiunčiant nurodytu el. paštu slaptažodžiu apsaugotame ar šifruotame faile.
Failo slaptažodis perduodamas telefonu ar kitu tarpusavyje suderintu būdu.

7.6. Asmens duomenų tvarkymo veiksmai2023-05-12T13:30:35+02:00

Organizacija jai perduotus Predicto asmens duomenų perdavimas ir naudojimas: (a) besimokančiųjų įgytam žinių lygiui apie BDAR įvertinti; (b) priimti vidinius sprendimus dėl tolesnių organizacijos veiksmų BDAR srityje: specializuotų mokymų, savęs auditų, specializuotų konsultacijų ir viso, kito, kas gali būti būtina organizacijos BDAR atitikčiai užtikrinti.

Duomenų tvarkymas taip pat apima ir duomenų naikinimą. Organizacija privalo sunaikinti jai Predicto, kaip valdytojo, sukurtus ir perduotus asmens duomenis Organizacijos vidaus dokumentuose nustatyta tvarka bei terminais, bet ne vėliau kaip po 1 metų nuo šių duomenų gavimo iš Predicto dienos.

7.7. Vietos, kur yra laikomi asmens duomenys2021-05-05T15:46:22+02:00

Asmens duomenys turi būti saugomi: Europoje ar kitose vietose, kuriose užtikrinamas atitinkamas asmens duomenų apsaugos lygis.

7.8. Asmens duomenų subtvarkymas2023-05-12T13:31:32+02:00

Predicto besimokančiųjų asmens duomenų tvarkymui gali pasitelkti subtvarkytoją (-us), kurie teikia visą ar dalį pagal mokymo paslaugų sutartį teikiamų paslaugų. Susipažinimas su šiuo privatumo pranešimu prilyginamas ir reiškia organizacijos leidimą Predicto pasitelkti konkretų (-čius) subtvarkytoją (-us), išvardintus Praeventi privatumo pranešime.

Organizacija jai Predicto perduotų asmens duomenų tvarkymui gali pasitelkti subtvarkytoją (-us) gaudama Predicto leidimą konkrečiam subtvarkytojui (-ams).

7.9. Duomenų apsaugos pažeidimai ir atsakomybė2023-05-12T13:36:50+02:00

Jei įvyksta, įtariama, kad įvyko arba organizacija turi pagrindo manyti, kad įvyko asmens duomenų saugumo pažeidimas arba jos atžvilgiu vykdomi bet kokie Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos procesiniai veiksmai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, ji nedelsdama, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo saugumo incidento nustatymo, įtarimo apie saugumo incidentą sužinojimo arba pagrindo manyti, kad įvyko saugumo pažeidimas sužinojo neatlygintinai raštu informuoja apie tai Predicto, kuri yra atitinkamų besimokančiųjų duomenų valdytoja.

Tuo tikslu organizacija, kuri yra Predicto jai perduotų asmens duomenų tvarkytoja, pateikia Predicto, kuri yra duomenų valdytoja, pranešimą su visa informacija, kuri pagal asmens duomenų apsaugos teisės aktus yra reikalinga Predicto, kad ši galėtų tinkamai įvykdyti pareigą pranešti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir duomenų subjektams bei pašalinti ir sumažinti duomenų saugumo pažeidimo padarinius. Esant Predicto prašymui taip pat pateikti papildomą informaciją neatlygintinai.

Organizacija, kuri yra atitinkamų Predicto jai perduotų asmens duomenų tvarkytoja, taip pat privalo skubiai ir neatlygintinai imtis priemonių užkirsti kelią tolesnei žalai dėl įvykusio saugumo incidento, taip pat sumažinti tokio incidento padarinius.

Organizacija yra atsakinga už sąnaudas, išlaidas, kompensacijas, žalą ir nuostolius, kuriuos ji padaro asmens duomenų subjektams ir (ar) Predicto, kaip duomenų valdytojui, kaip jai perduotų atitinkamų besimokančiųjų asmens duomenų tvarkytoja. Šiuo atveju organizacija įsipareigoja atlyginti Predicto visus šios tiesioginius nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant nuostoliais, susijusiais su valstybės institucijų paskirtomis baudomis.

Predicto atsakomybė dėl bet kokių asmens duomenų tvarkymo pažeidimo yra ribojama 3 (trimis) mokymų paslaugų sutarčių vertėmis.

Jūsų asmens duomenys yra svarbūs.

Dėl to su jais elgiamės taip, kaip tikimės, jog su mūsų asmens duomenimis elgsis kiti!

Go to Top