Kas yra interesų konfliktas ir kodėl tai svarbu suprasti Jums? Kokie yra 4 dalykai, kurie padės teisingai suvokti interesų konfliktą?

Kas yra interesų konfliktas?

Tai situacija, kai deklaruojantis asmuo, atlikdamas tarnybines (darbines) pareigas ar vykdydamas tarnybinį (darbinį) pavedimą, turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais (Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis).

Kodėl svarbu suprasti, kas yra interesų konfliktas?

Žinodami tai, Jūs:

  1. Tinkamai deklaruosite savo privačius interesus privačių interesų registre (PINREG);
  2. Valdysite įvairias savo realias ir tikėtinas interesų konfliktų situacijas;
  3. Žinosite, kada kreiptis į savo organizacijos vadovą ar atitikties pareigūną dėl išankstinės rašytinės rekomendacijos, kaip Jums elgtis vienoje ar kitoje interesų konfliktų situacijoje.

Tinkamai deklaruoti privatūs interesai padės Jums suvaldyti realius ir tikėtinus interesų konfliktus, ir taip išvengsite problemų darbe bei išsaugosite nepriekaištingą reputaciją. Kita vertus, interesų konflikto sąvoka yra gan paini, todėl deklaruojantiems asmenims, kurie jos nesupranta arba supranta klaidingai, VTEK konstatuoja Įstatymo pažeidimus.

Kaip elgtis deklaruojančiam asmeniui, kai jis patenka į realaus ar tikėtino interesų konflikto situaciją, atsakymą rasite šiame straipsnyje „Interesų konfliktų rūšys: realūs ir tikėtini interesų konfliktai“?.

4 dalykai, kurie padės teisingai suvokti interesų konflikto sąvoką:

1. Kam yra taikomas Įstatymas?
2. Kada kyla ar gali kilti interesų konfliktas?
3. Kas yra „privatūs interesai“?
4. Kas yra „artimas asmuo“?

1. Kam yra taikomas Įstatymas?

Jis yra taikomas „deklaruojantiems asmenis“, tai:

  1. Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys (Įstatymo 2 straipsnio 5 dalis);
  2. Kiti deklaruojantieji (Įstatymo 4 straipsnio 3 dalis):
    1. asmenys, dalyvaujantys pirkimų procedūrose;
    2. asmenys, einantys kitas pareigas.

Ar Jūs priklausote “deklaruojatiems asmenims” ir dėl to, Jums reikia deklaruoti interesus bei valdyti interesų konfliktų situacijas, atsakymą rasite šiame straipsnyje Kas deklaruoja interesus privačių interesų registre (PINREG)?“.

2. Kada kyla ar gali kilti interesų konfliktas?

Kai deklaruojantis asmuo atlieka „tarnybines (darbines) pareigas“ ir priima sprendimus”, kurie susiję ir su jo ir (ar) „artimo asmens“ „privačiais interesais”.

2.1. Atliekant tarnybines (darbines) pareigas

Interesų konfliktas kyla ar gali kilti, kai deklaruojantis asmuo atlieka „tarnybines (darbines) pareigas“.

Tai yra viešajame sektoriuje dirbančio asmens funkcijos ir uždaviniai pagal pareigybės aprašymą (darbo instrukciją) ar kitą teisės aktą. Taip pat vadovo pavedimai, t.y. nurodymai, prašymai ir pan.

Pavyzdžiui, inspektorius išduoda statybų leidimą įmonei, policininkas tikrina vairuotojo blaivumą, gydytojas apžiūri pacientą, viešųjų pirkimų komisijos ekspertas vertina tiekėjo pasiūlymą ir pan.

2.2. Priimant sprendimus

Interesų konfliktas kyla ar gali kilti, kai deklaruojantis asmuo priima “sprendimus”.

Tai yra tam tikras veiksmas, kurio rezultatas yra konkretus sprendimas (-ai) dėl fizinio ar juridinio asmens. Atlikdamas tarnybines (darbines) pareigas, deklaruojantis asmuo gali priimti nuo vieno iki dešimčių sprendimų kasdien.

Pavyzdžiui, specialistas išduoda licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parduotuvei, gydytojas išrašo vaistų receptą pacientui, VVĮ vadovas pasirašo sutartį su rangovu ir pan.

3. Kas yra „privatūs interesai“?

Tai yra deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) suinteresuotumas asmenine turtine ar neturtine nauda, deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) moralinė skola, moralinis įsipareigojimas ar kitas panašaus pobūdžio interesas deklaruojančiam asmeniui atliekant tarnybines pareigas (Įstatymo 2 straipsnio 3 dalis).

4. Kas yra „artimas asmuo“?

Artimi asmenys, tai yra deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka (toliau – partneris), taip pat jų ir deklaruojančio asmens tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai (Įstatymo 2 straipsnio 1 dalis).