Į ką turėtų atkreipti dėmesį viešojo sektoriaus vadovas? Koks bus interesų valdymas? Kas tas PINREG ir RIKKIS? Kas įvyko 2019 ir kokie laukia atitikties pareigūnų pokyčiai 2021 metais?

Vadovų ir atitikties pareigūnų atsakomybė interesų valdymo srityje

Interesų derinimo įstatyme nurodyta, kad viešojo sektoriaus vadovas ar jo įgaliotas asmuo yra atsakingas už Įstatymo vykdymo kontrolę ir priežiūrą. Tačiau už ką atsako vadovas ir ką turi daryti atitikties pareigūnas?

Detaliai apie tai galite rasti VTEK patvirtintoje rekomendacijoje dėl Įstatymo laikymosi kontrolės vykdymo. Toliau pristatomi esminiai, besikeičiančio interesų konfliktų valdymo viešajame sektoriuje niuansai.

Vadovo atsakomybė dėl interesų derinimo

Pagrindinės viešojo sektoriaus vadovo interesų valdymo srityje funkcijos:

 1. tvirtinti pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti (atskleisti) interesus sąrašą, bei vidinius teisės aktus (aprašus) dėl interesų derinimo;
 2. paskirti už Įstatymo nuostatų laikymosi priežiūrą ir kontrolę atsakingą asmenį (ar asmenis), vadinamąjį atitikties pareigūną, ir priskirti jam konkrečias funkcijas;
 3. priimti sprendimus dėl pareikštų nusišalinimų, teikti rašytines išankstines rekomendacijas, nušalinti asmenį nuo tarnybinių (darbinių) pareigų atlikimo, nustatyti išimtis dėl atstovavimo apribojimų netaikymo ir pan.;
 4. valdyti interesų konfliktų rizikas.

Šiuo metu vadovams ir atitikties pareigūnams daugiausia praktinių klausimų kyla dėl 3 funkcijos įgyvendinimo. Labai retai, tačiau jau pasitaiko atvejų, kai organizacijų atitikties pareigūnai padeda vadovams valdyti interesų konfliktų rizikas.

Atitikties pareigūnų klasifikacija pagal sritis

Plačiąja prasme atitikties funkcijos tikslas yra užtikrinti, kad organizacijos darbuotojai laikytųsi tam tikrų elgesio taisyklių, kurios yra nustatytos išorės ir vidaus teisės aktuose, standartuose ir kitur. Tokias pareigas užimančius asmenis galima skirstyti pagal sritis, pavyzdžiui:

 • atitikties pareigūnas, atsakingas už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją;
 • atitikties pareigūnas, atsakingas už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę;
 • atitikties pareigūnas, atsakingas už asmens duomenų apsaugą;
 • atitikties pareigūnas, atsakingas už interesų derinimą;
 • atitikties pareigūnas, atsakingas už duomenų apsaugą;
 • ir kiti.

Į ką reikėtų atkreipti dėmesį?

Dažniausiai organizacijose yra vienas, už korupcijos prevenciją ir interesų konfliktų valdymą atsakingas asmuo. Iš pirmo žvilgsnio atrodo logiška, tačiau tai dvi skirtingos pareigybės. Tai tas pats, kaip vienas asmuo organizacijoje vykdytų teisininko ir finansininko funkcijas.

Įsivertinkite, kokias funkcijas interesų konfliktų valdymo srityje vykdo atitikties pareigūnai?

Atitikties pareigūnai turi leidimą jungtis prie PIDTIS

Lietuvoje privatūs interesai deklaruojami elektroniniu būdu per VMI sistemą. Kokius interesus deklaruojantis asmuo atskleidė, kada tiksliai tai padarė, galima pamatyti tik per Privačių interesų deklaracijų tvarkymo informacinę sistemą (PIDTIS).

Šioje sistemoje tvarkomi interesų deklaracijų duomenys, kaupiama vadovų ir atitikties pareigūnų pateikta informacija apie nepriimtus nusišalinimus, atliekama nurodytų duomenų analizė ir pan.

VTEK 2019 m. veikos ataskaitoje matyti, kad nuo 2017 m. ženkliai išaugo tokių atitikties pareigūnų skaičius.

Interesų valdymas: vadovo ir ateities atitikties pareigūno funkcijos

Puikus įrankis auditoriams ir rizikos specialistams

Paanalizavęs šioje sistemoje esančius duomenis, patyręs auditorius iš karto pamatytų, kaip praktiškai organizacijos vadovas ar atitikties pareigūnas įgyvendina Įstatymo nuostatas.

Pavyzdžiui, kai asmuo nusišalina dėl interesų konflikto, vadovas, remdamasis VTEK patvirtintais 3 kriterijais, gali priimti nusišalinimą arba jo nepriimti.

 • Tai reiškia, kad asmuo gali perdėtai sureikšminti ir nusišalinti dėl įvairių baimių. Tuomet vadovas nepriims nusišalinimo ir įpareigos asmenį dirbti toliau.
 • Arba nusišalinimas gali būti nepriimtas, kai deklaruojantysis nusišalins, bet organizacijoje nebus kito darbuotojo, kuris gali priimti kompetentingą sprendimą, tuomet vadovas gali leisti dirbti interesų konflikto situacijoje.
 • Apie tokius atvejus pagal Interesų derinimo įstatymą ir VTEK patvirtintą aprašą yra privaloma informuoti VTEK per 5 darbo dienas.

Tokia interesų konfliktų valdymo procedūra parodo, kaip organizacijoje yra suvokiamos ir valdomos realios interesų konfliktų situacijos. Suprantama, koks rizikos laipsnis yra organizacijos viduje bei išorėje.

Greitu metu PIDTIS pakeis kitos informacinės sistemos – PINREG bei RIKKIS.

Kas atsitiko 2019 ir kokie laukia pokyčiai 2021 metais?

2020 metais pasikeitė Interesų derinimo įstatymas, todėl organizacijose SUDĖTINGĖJA interesų konfliktų ir su tuo susijusių rizikų valdymas.

2019 m. pradėtas kurti privačių interesų registras (PINREG)

Šiuo tikslu 2019 metais VTEK intensyviai pradėjo dirbti su privačių interesų registro (PINREG) koncepcija. Šiuo metu vyksta jo kūrimo ir testavimo darbai, derinamos duomenų teikimo sutartys su duomenų teikėjais – Registrų centru, Vidaus reikalų ministerija ir kt. VTEK planuoja, kad PINREG sistema turėtų būti sukurta ir įdiegta 2020 m. IV ketvirtį.

Rizikų ir interesų konfliktų kontrolės informacinė sistema (RIKKIS)

VTEK savo ataskaitoje taip pat nurodo, kad RIKKIS sistema veiks kartu su privačių interesų registru. RIKKIS tikslas – suteikti galimybę VTEK, vadovams bei deklaruojantiems asmenims įvertinti interesų konfliktų rizikas ir jas suvaldyti. VTEK planuoja, kad RIKKIS pradės veikti 2021 m. I ketvirtyje.

Kokios yra ateities atitikties pareigūno funkcijos?

VTEK 2019 m. veikos ataskaitoje teigiama, kad jokia privačių interesų deklaravimo sistema, net turinti tikslius deklaracijų duomenis, efektyviai neužkirs kelio interesų konfliktams kilti. Kodėl VTEK taip pasisako? Atsakymas paprastas. Norint nustatyti interesų konfliktų rizikas, reikia turėti didelius duomenų kiekius, o jų valdymas reikalauja specifinių žinių.

1. Klasikinės interesų valdymo funkcijos

Anksčiau ir vis dar šiuo metu didžioji dalis atitikties pareigūnų didžiausią dėmesį skiria šiems darbams:

 1. rekomendacijų ir konsultacijų dėl interesų deklaracijų pildymo teikimas;
 2. darbuotojų, turinčių PIDTIS sistemoje atskleisti interesus pagal patvirtintą pareigybių sąrašą, tikrinimas;
 3. tarpininkavimas ir bendradarbiavimas su VTEK;
 4. interesų valdymo aprašų (tvarkos, procedūros) rengimo ir patvirtinimo užtikrinimas;
 5. mokymų organizavimas.

2. Privalomos atitikties pareigūno funkcijos interesų valdyme

Kita, tačiau maža dalis atitikties pareigūnų, atlieka šiuos darbus:

 1. rengia išankstines, deklaruojančiam asmeniui privalomas rekomendacijas;
 2. rengia sprendimų projektus dėl nusišalinimo priėmimo ar nepriėmimo pagal VTEK nustatytus kriterijus;
 3. rengia sprendimų projektus dėl atstovavimo apribojimų netaikymo;
 4. rengia rašytinius išaiškinimus dėl leidimo dirbti kitą darbą, atstovavimo ir atvėsimo laikotarpio apribojimų taikymo ar netaikymo;
 5. inicijuoja sprendimus dėl darbuotojo nušalinimo ar net atleidimo iš darbo (nors ir retai, bet kartais pasitaiko);
 6. esant poreikiui, atlieka tyrimą (-us) dėl darbuotojų elgesio atitikties Įstatymo nuostatoms;
 7. aktyviai bendradarbiauja su kontrolę ir priežiūrą vykdančiomis įvairiomis institucijomis.

3. Perspektyviausios funkcijos interesų valdyme (Vlookup)

Labai reti atvejai, tačiau pasitaiko, kad atitikties pareigūnai atlieka sudėtingas analizes ir vertinimus, kurie apima interesų konfliktų rizikų nustatymą organizacijos viduje bei išorėje. Pagal tai parenka interesų derinimo sprendimus.

Jų darbinėje kalboje galima išgirsti tokius žodžius, kaip vlookup formulė, merge columns, pivot table ir pan. Jie lengvai pasakys, pavyzdžiui, kiek ir kokių šiuo metu vyksta viešųjų pirkimų procedūrų, įvardins kontrahentus, parodys, kaip veikia red flag ir kitus šaunius automatizuotus dalykus.

Dar kiti papasakos situaciją, kaip leido asmeniui dirbti interesų konflikto situacijoje ir kiek tokiu būdu sutaupė laiko ir resursų organizacijos vadovui. Galima teigti, kad tokie pareigūnai jau dirba su Rizikų ir interesų konfliktų kontrolės informacine sistema (RIKKIS).

Apibendrinimas

Planuojama, kad 2020 metais pradės veikti Privačių interesų registras (PINREG), o nuo 2021 metų – Rizikų ir interesų konfliktų kontrolės informacinė sistema (RIKKIS).

Atitikties pareigūnai turės persikvalifikuoti, nes pagrindinis darbas bus susijęs su specifinių rizikų atpažinimu ir valdymu organizacijos viduje ir išorėje.