Asmenų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose sąrašas (Įstatymo 4 straipsnio 3 dalis):
Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto vadovas
Perkančiojo subjekto pirkimų komisijų nariai
Perkančiojo subjekto vadovo paskirti (įgalioti) atlikti supaprastintus pirkimus asmenys
Perkančiojo subjekto pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai
Viešojo pirkimo, pirkimo, atliekamo vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiojo subjekto iniciatoriai ar koncesijos iniciatoriai.

Asmenų, einančių kitas pareigas, sąrašas (Įstatymo 4 straipsnio 3 dalis):
Politinių partijų pirmininkai ir pirmininkų pavaduotojai
Valstybės politikų visuomeniniai konsultantai, padėjėjai, patarėjai
Lietuvos Respublikos Seimo komitetų patvirtinti ekspertai
Ministerijų kolegijų nariai
Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei (savivaldybėms), šių bendrovių patronuojamųjų (dukterinių) akcinių bendrovių ar uždarųjų akcinių bendrovių stebėtojų tarybų, valdybų nariai, struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai
Valstybės ar savivaldybių įmonių valdybų nariai
Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nariai
Privalomojo sveikatos draudimo tarybos visuomeniniai patarėjai
Nacionalinės sveikatos tarybos nariai
Gydytojai, odontologai ir farmacijos specialistai, dirbantys asmens sveikatos priežiūros ar vaistinės veiklos licenciją turinčiose biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, valstybės ir savivaldybių įmonėse ir įmonėse, kurių valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiami balsai visuotiniame akcininkų susirinkime ar turimos juridinio asmens dalyvio teisės kitų teisinių formų juridiniuose asmenyse leidžia daryti lemiamą įtaką šių juridinių asmenų veiklai
Institucijos ar įstaigos sprendimu sudarytų ar valstybės pareigūnų paskirtų nuolatinių komisijų ir tarybų, turinčių viešojo administravimo įgaliojimus ir priimančių privalomo pobūdžio sprendimus nepavaldiems asmenims, nariai
Aukštųjų mokyklų, kurių bent vienas iš steigėjų yra valstybė ar savivaldybė, valdymo organų nariai
Kiti viešojo sektoriaus subjektų darbuotojai, kurių pareigų sąrašą tvirtina institucijos ar įstaigos vadovas, suderinęs su VTEK. Į šį sąrašą gali būti įtraukiamos pareigos, kurioms priskirtos funkcijos yra susijusios su:
valstybės ar savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų lėšų valdymu
valstybės ir savivaldybių turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo
administracinių sprendimų rengimu bei priėmimu ar viešųjų paslaugų teikimu.

Interesų konfliktų rūšys: realūs ir tikėtini interesų konfliktai

Kaip elgtis deklaruojančiam asmeniui, kai jis patenka į realaus ar tikėtino interesų konflikto situaciją? Kas yra interesų konfliktas? Kokios yra dvi interesų konfliktų rūšys? 1. Kas yra interesų konfliktas? Tai situacija, kai deklaruojantis asmuo, atlikdamas tarnybines (darbines) pareigas ar vykdydamas tarnybinį (darbinį) pavedimą, turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję

Kas deklaruoja interesus privačių interesų registre (PINREG)?

Kokios yra 4 interesus deklaruojančių asmenų kategorijos pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą? Kaip jos grupuojamos privačių interesų registre (PINREG) ir kokios yra deklaravimo priežastys? Kokia apimtimi Jums yra taikomas Įstatymas ir kokią (-ias) deklaraciją (-as) Jūs turite pateikti PINREG? 1. Asmenys, kurie deklaruoja interesus pagal Įstatymą | 4 kategorijos Viešųjų ir privačių

Go to Top