Privačių interesų deklaravimo taisyklės2021-01-06T19:37:47+02:00

DEKLARUOJANTIEMS ASMENIMS

7 privačių interesų deklaravimo taisyklės

Privačių interesų deklaraciją sudaro šie duomenys:

  1. interesai, kuriuos privalote atskleisti visuomet;
  2. interesai, kuriuos atskleidžiate, jeigu jie kelia ar gali kelti Jums interesų konflikto situaciją.

Jei deklaruotini duomenys pasikeitė, deklaruojantis asmuo privalo patikslinti deklaraciją nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos.

Interesai atskleidžiami visuomet

Deklaruojančiojo darbovietė (1 taisyklė)2021-01-04T10:55:19+02:00

Deklaruojantis asmuo deklaracijoje privalo nurodyti šiuos duomenis:

savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę (darbovietes) ir pareigas (statusą), dėl kurių privalo deklaruoti privačius interesus, taip pat kitas darbovietes ir (ar) einamas pareigas (Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

Duomenys nurodomi:

1 deklaravimo etape „Mano ir sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio duomenys“
2 deklaravimo etape „Mano darbovietės“

Antrosios pusės darbovietė (2 taisyklė)2021-01-04T10:56:58+02:00

Deklaruojantis asmuo deklaracijoje privalo nurodyti šiuos duomenis:

sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio vardą, pavardę, asmens kodą bei darbovietes ir (ar) einamas pareigas (Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

Duomenys nurodomi:

1 deklaravimo etape „Mano ir sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio duomenys“
3 deklaravimo etape „Sutuoktinio darbovietės“

Deklaruojančiojo ir (ar) antrosios pusės dalyvavimas juridiniuose asmenyse (3 taisyklė)2021-01-04T10:57:36+02:00

Deklaruojantis asmuo deklaracijoje privalo nurodyti šiuos duomenis:

duomenis apie juridinius asmenis, kuriuose jo, jo sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio turimų akcijų suteikiami balsai visuotiniame akcininkų susirinkime ar turimos juridinio asmens dalyvio teisės kitų teisinių formų juridiniuose asmenyse leidžia daryti lemiamą įtaką šių juridinių asmenų veiklai (Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

Konkurencijos įstatymo 3 straipsnyje apibrėžta, kad Lemiama įtaka – padėtis, kai kontroliuojantis asmuo įgyvendina ar turi galimybę įgyvendinti savo sprendimus dėl kontroliuojamo ūkio subjekto ūkinės veiklos, valdymo organų sprendimų ar personalo sudėties.

Duomenys nurodomi:

4 deklaravimo etape „Ryšiai su juridiniais asmenimis“

Interesai atskleidžiami esant interesų konflikto situacijai

Deklaruojančiojo ir (ar) artimo asmens dalyvavimas juridiniuose asmenyse (4 taisyklė)2021-01-04T11:00:36+02:00

Deklaruojantis asmuo deklaracijoje privalo nurodyti privačius interesus, egzistuojančius (reali interesų konflikto situacija) ar galinčius atsirasti (tikėtina interesų konflikto situacija):

dėl to, kad jis ar jam artimas asmuo yra juridinio asmens dalyvis. Šiuo atveju deklaracijoje pateikiama informacija apie šio juridinio asmens:

  • dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose; arba
  • Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių finansuojamuose paramos teikimo; arba
  • Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai projektuose, įgyvendinamuose institucijos ar įstaigos, kurioje deklaruojantis asmuo dirba, arba jai pavaldžios institucijos ar įstaigos (Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

Artimi asmenys  deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka (toliau – partneris), taip pat jų ir deklaruojančio asmens tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai (Įstatymo 2 straipsnio 1 dalis).

Duomenys nurodomi:

4 deklaravimo etape „Ryšiai su juridiniais asmenimis“

Deklaruojančiojo ir (ar) antrosios pusės sandoriai su asmenimis (5 taisyklė)2021-01-04T11:01:55+02:00

Deklaruojantis asmuo deklaracijoje privalo nurodyti privačius interesus, egzistuojančius (reali interesų konflikto situacija) ar galinčius atsirasti (tikėtina interesų konflikto situacija):

dėl jo, sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio ryšių su juridiniais ir fiziniais asmenimis sudarius sandorį, kurio vertė didesnė negu 3 000 eurų, įskaitant individualios veiklos sandorius.

Deklaracijoje pateikiama informacija apie sandorius, sudarytus per 12 mėnesių iki deklaracijos pateikimo dienos (Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

Duomenys nurodomi:

5 deklaravimo etape „Ryšiai sudarius sandorius“

Deklaruojančiojo ir (ar) artimo asmens narsytės juridiniuose asmenyse (6 taisyklė)2021-01-04T11:03:12+02:00

Deklaruojantis asmuo deklaracijoje privalo nurodyti privačius interesus, egzistuojančius (reali interesų konflikto situacija) ar galinčius atsirasti (tikėtina interesų konflikto situacija):

dėl jo ar jam artimų asmenų narystės ar (ir) einamų pareigų juridiniuose asmenyse, išskyrus narystę politinėse partijose ir profesinėse sąjungose (Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

Artimi asmenys – deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka (toliau – partneris), taip pat jų ir deklaruojančio asmens tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai (Įstatymo 2 straipsnio 1 dalis).

Duomenys nurodomi:

4 deklaravimo etape „Ryšiai su juridiniais asmenimis“

Deklaruojančiojo, artimo ir (ar) kitos asmens (7 taisyklė)2021-01-04T11:05:52+02:00

Deklaruojantis asmuo deklaracijoje privalo nurodyti privačius interesus, egzistuojančius (reali interesų konflikto situacija) ar galinčius atsirasti (tikėtina interesų konflikto situacija):

dėl jam artimo asmens ar kito asmens arba dėl su šiais asmenimis arba juo pačiu susijusių duomenų (Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 4 punktas).

Artimi asmenys – deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka (toliau – partneris), taip pat jų ir deklaruojančio asmens tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai (Įstatymo 2 straipsnio 1 dalis).

Duomenys nurodomi:

6 deklaravimo etape „Kiti duomenys“

Go to Top