Privačių interesų deklaravimo etapai privačių interesų registre (PINREG)2021-01-06T19:55:59+02:00

DEKLARUOJANTIEMS ASMENIMS

Privačių interesų deklaravimo etapai privačių interesų registre (PINREG)

PINREG pasirinkus „Teikti deklaraciją“, deklaruojantis asmuo pirmiausia pasirenka priežastį, dėl kurios deklaracija pildoma:

 1. Einamos pareigos viešajame sektoriuje ir (ar) dalyvavimas pirkimų procedūrose;
 2. Kandidatuojama rinkimuose;
 3. Pretenduojama dirbti valstybinėje tarnyboje.

Jei deklaruotini duomenys pasikeitė, deklaruojantis asmuo privalo patikslinti deklaraciją nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos.

1 deklaravimo etapas: „Mano ir sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio duomenys“2021-01-04T11:11:59+02:00

Interesai atskleidžiami visuomet | (1 grupė)

Šioje dalyje nurodomi bendrieji deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas) (Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai)

Terminas | 30 kalendorinių dienų 

Jei deklaruotini duomenys pasikeitė, deklaruojantis asmuo privalo patikslinti deklaraciją nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos.

Kieno duomenys pildomi:

 • Deklaruojančiojo; ir (ar)
 • Antrosios pusės (sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio).
2 deklaravimo etapas: „Mano darbovietės“2021-01-04T11:12:19+02:00

Interesai atskleidžiami visuomet | (1 grupė)

Šioje dalyje nurodomos deklaruojančiojo asmens darbovietės ir pareigos (statusas), dėl kurių jam privalu deklaruoti privačius interesus, taip pat kitos darbovietės ir (ar) einamos pareigos (Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

Terminas | 30 kalendorinių dienų 

Jei deklaruotini duomenys pasikeitė, deklaruojantis asmuo privalo patikslinti deklaraciją nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos.

Kieno duomenys pildomi:

 • Deklaruojančiojo.
3 deklaravimo etapas: „Sutuoktinio darbovietės“2021-01-04T11:10:58+02:00

Interesai atskleidžiami visuomet | (1 grupė)

Šioje dalyje nurodomos deklaruojančiojo asmens sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietės ir (ar) einamos pareigos (Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

Terminas | 30 kalendorinių dienų 

Jei deklaruotini duomenys pasikeitė, deklaruojantis asmuo privalo patikslinti deklaraciją nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos.

Kieno duomenys pildomi:

 • Antrosios pusės (sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio).
4 deklaravimo etapas: „Ryšiai su juridiniais asmenimis“2021-01-11T08:17:41+02:00

Šioje dalyje nurodoma:

Interesai atskleidžiami visuomet | (1 grupė):

 1. duomenys apie juridinius asmenis, kuriuose deklaruojančio asmens, jo sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio turimų akcijų suteikiami balsai visuotiniame akcininkų susirinkime ar turimos juridinio asmens dalyvio teisės kitų teisinių formų juridiniuose asmenyse leidžia daryti lemiamą įtaką šių juridinių asmenų veiklai (Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

Interesai atskleidžiami esant tikėtinai ar realiai interesų konflikto situacijai | (2 grupė):

 1. duomenys apie privačius interesus, egzistuojančius ar galinčius atsirasti dėl to, kad deklaruojantis asmuo ar jam artimas asmuo yra juridinio asmens dalyvis. Šiuo atveju deklaracijoje pateikiama informacija apie šio juridinio asmens dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose arba Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių finansuojamuose paramos teikimo arba Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai projektuose, įgyvendinamuose institucijos ar įstaigos, kurioje deklaruojantis asmuo dirba, arba jai pavaldžios institucijos ar įstaigos (Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 punktas);
 2. duomenys apie privačius interesus, egzistuojančius ar galinčius atsirasti dėl deklaruojančiojo asmens ar jam artimų asmenų narystės ar (ir) einamų pareigų juridiniuose asmenyse, išskyrus narystę politinėse partijose ir profesinėse sąjungose (Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

Terminas | 30 kalendorinių dienų 

Jei deklaruotini duomenys pasikeitė, deklaruojantis asmuo privalo patikslinti deklaraciją nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos.

Kieno duomenys pildomi:

 • Deklaruojančiojo;
 • Antrosios pusės (sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio);
 • Bendras ryšys, t.y. deklaruojančiojo ir (ar) antrosios pusės;
 • Artimo asmens.
5 deklaravimo etapas: „Ryšiai sudarius sandorius“2021-01-04T11:19:20+02:00

Interesai atskleidžiami esant tikėtinai ar realiai interesų konflikto situacijai | (2 grupė)

Šioje dalyje nurodomi privatūs interesai, egzistuojantys ar galintys atsirasti dėl deklaruojančiojo ar (ir) jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio ryšių su juridiniais ir fiziniais asmenimis sudarius sandorį, kurio vertė didesnė negu 3 000 eurų, įskaitant individualios veiklos sandorius.

Deklaracijoje pateikiama informacija apie sandorius, sudarytus per 12 mėnesių iki deklaracijos pateikimo dienos (Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

Terminas | 30 kalendorinių dienų 

Jei deklaruotini duomenys pasikeitė, deklaruojantis asmuo privalo patikslinti deklaraciją nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos.

Kieno duomenys pildomi:

 • Deklaruojančiojo; ir (ar)
 • Antrosios pusės (sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio).
6 deklaravimo etapas: „Kiti duomenys“2021-01-04T11:20:44+02:00

Interesai atskleidžiami esant tikėtinai ar realiai interesų konflikto situacijai | (2 grupė)

Šioje dalyje nurodomi privatūs interesai, egzistuojantys ar galintys atsirasti dėl deklaruojančio asmens, jam artimo asmens ar kito asmens arba dėl su šiais asmenimis arba juo pačiu susijusių duomenų (Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 4 punktas).

Tai yra kiti duomenys, dėl kurių deklaruojančiajam asmeniui gali kilti interesų konfliktas ir kurių nurodyti kitose deklaracijos dalyse nebuvo galima.

Terminas | 30 kalendorinių dienų 

Jei deklaruotini duomenys pasikeitė, deklaruojantis asmuo privalo patikslinti deklaraciją nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos.

Kieno duomenys pildomi:

 • Deklaruojančiojo;
 • Antrosios pusės (sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio);
 • Artimo asmens;
 • Kito asmens, t.y. fizinio ar juridinio asmens.
Go to Top