Interesų konfliktas, kas tai ir kokie valdymo būdai?

Situacija, kai deklaruojantis asmuo, atlikdamas tarnybines (darbines) pareigas ar vykdydamas tarnybinį (darbinį) pavedimą, turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais (Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalis).

Interesų konfliktų situacijos:

 • Tikėtina interesų konflikto situacija yra tada, kai deklaruojančiajam pagal jo tarnybines (darbines) pareigas gali tekti spręsti klausimus, susijusius su jo privačiu interesu, arba jam gali būti pavesta spręsti tokius klausimus.
 • Reali interesų konflikto situacija yra tada, kai deklaruojantysis turi atlikti ar jau atlieka tarnybines (darbines) pareigas, kurių metu turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą (-us), kurie susiję ir su jo privačiais interesais.

Svarbu žinoti

 • Deklaruojančiam asmeniui draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip juos paveikti ar bandyti paveikti, arba atlikti kitas tarnybines (darbines) pareigas, jeigu atliekamos tarnybinės (darbinės) pareigos yra susijusios su jo privačiais interesais.
 • Deklaruojantis asmuo privalo vykdyti rašytines išankstines rekomendacijas, nuo kokių tarnybinių (darbinių) pareigų atlikimo jis privalo nusišalinti. Šios rekomendacijos, remiantis deklaracijomis arba asmens prašymu, yra sudaromos dėl konkrečios situacijos.

Svarbu žinoti, jog viešojo sektoriaus vadovas ir (ar) atitikties pareigūnas:

 • Priima sprendimus dėl deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo, t.y. sutinka su nusišalinimo motyvais arba, vadovaujantis VTEK nustatytais kriterijais, motyvuotu rašytiniu sprendimu pareikšto nusišalinimo nepriima ir įpareigoja asmenį toliau atlikti tarnybines (darbines) pareigas.
 • Motyvuotu rašytiniu sprendimu nušalina deklaruojantį asmenį nuo tarnybinių (darbinių) pareigų atlikimo, jeigu yra pakankamas pagrindas manyti, kad šio asmens dalyvavimas yra susijęs su jo privačiais interesais ir sukels interesų konfliktą.

Pareikšto nusišalinimo nepriėmimo kriterijai

 1. Viešojo sektoriaus vadovo ir (ar) atitikties pareigūno vertinimu asmens, pareiškusio nusišalinimą, nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti.
 2. Priėmus privačius interesus deklaruojančio asmens pareikštą nusišalinimą neliktų galimybių priimti sprendimą.
 3. Svarstomas klausimas susijęs su institucijų, įstaigų, įmonių ar bendrovių viešosiomis paslaugomis (pvz., švietimo, sveikatos priežiūros, telekomunikacijų, šilumos energijos, vandens tiekimo, komunalinėmis ir pan.), kuriomis naudojasi privačius interesus deklaruojantis asmuo ar jo artimi asmenys, išskyrus atvejus, kai:
  3.1. priėmus sprendimą šie asmenys tokiomis paslaugomis naudotųsi išskirtinėmis sąlygomis ir pasiūlymais, suteiktais dėl privačius interesus deklaruojančio asmens, einamų pareigų, arba
  3.2. nagrinėjamas klausimas akivaizdžiai ir tiesiogiai susijęs su privačius interesus deklaruojančio asmens ar jam artimų asmenų privačiais interesais.

Pareikšto nusišalinimo nepriėmimo kriterijai

Apie nepriimtus nusišalinimus privaloma pranešti VTEK

Duomenys apie deklaruojančiojo asmens pareikštą, bet viešojo sektoriaus ir (ar) atitikties pareigūno sprendimu nepriimtą nusišalinimą per penkias darbo dienas nuo atitinkamo sprendimo priėmimo dienos VTEK pateikiami elektroninėmis priemonėmis per Privačių interesų deklaravimo informacinę sistemą.

Duomenų apie nepriimtus nusišalinimus pateikimo VTEK tvarkos aprašas

Mokymų programa „Interesų konfliktų valdymas. Privačių interesų deklaravimas“

Saugojate aplinką ir taupote organizcijos išteklius

SKAITYKITE DAUGIAU