window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-67561968-1');

Interesų deklaracija. Kaip ir kokius interesus joje atskleisti?

Home » Interesų deklaracija. Kaip ir kokius interesus joje atskleisti?

Kaip pasirinkti tinkamą interesų deklaracijos formos priedą pagal Interesų derinimo įstatyme nustatytas deklaravimo turinio taisykles? Interesų deklaracija. Kaip ir kokius interesus joje atskleisti? Kokius interesus privaloma atskleisti visuomet, o kokius – esant interesų konflikto situacijai?

1. Interesų deklaracija ir jos 2 duomenų grupės

Skaidrumo reikalavimus ir jų taikymą apibrėžia nemažas teisės aktų skaičius. Interesų derinimo įstatymas yra specialusis teisės aktas, kuris įpareigoja viešinti Jūsų ir su Jumis susijusią asmeninę informaciją. Interesų deklaraciją sudaro šie duomenys:

  • interesai, kuriuos privalote atskleisti visuomet;
  • interesai, kuriuos atskleidžiate, jeigu jie kelia ar gali kelti Jums interesų konflikto situaciją.

Atkreipiame dėmesį, kad interesų deklaracija yra tik priemonė. Pagrindinis jos tikslas yra valdyti interesų konfliktų situacijas ir su tuo susijusias rizikas Jūsų organizacijoje. Žinoma, joje galime atskleisti interesus, kurie nėra privalomai deklaruojami, tačiau tada skaidrumo principo taikymas turi būti protingas.

2. Interesų deklaravimo turinys, forma ir priedai

Iš viso yra 6 deklaravimo turinio taisyklės. Jos nustatytos Interesų derinimo įstatymo 6 straipsnyje. Privačių interesų deklaraciją sudaro titulinis lapas (ID001), kuriame nurodomi bendrieji duomenys ir 4 priedai – ID001J, ID001F, ID001S, ID001A.

Kaip atskleisti interesus, t. y. pasirinkti tinkamą interesų deklaracijos formos priedą, rasite VTEK patvirtintose Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklėse. Žemiau pateikiame apibendrinimą.

Kas deklaruoja interesus, rasite šiame Praeventi straipsnyje.

2.1. Interesai atskleidžiami visuomet | 1 pateikimo būdas

2.1.1. Jūsų ir Jūsų antrosios pusės darbovietė (-ės)

Asmuo atskleidžia darbovietę (darbovietes), dėl kurių privalo deklaruoti privačius interesus (Įstatymo 6 straipsnio 1 dalis 1 punktas). Asmuo taip pat atskleidžia savo antrosios pusės (sutuoktinio, sugyventinio, partnerio) darbovietę (darbovietes) (Įstatymo 6 straipsnio 1 dalis 2 punktas).

Tai nurodoma privačių interesų deklaracijos ID001 formoje (tituliniame deklaracijos lape).

Jeigu asmuo ar jo antroji pusė papildomai dirba kitame juridiniame asmenyje, tuomet tokia informacija atskleidžiama interesų deklaracijos formos priede ID001J „Ryšiai su juridiniais asmenimis“.

2.1.2. Jūsų ir (ar) Jūsų antrosios pusės lemiama įtaka juridiniuose asmenyse

Asmuo atskleidžia duomenis apie juridinius asmenis, kuriuose jis ar jo antroji pusė gali daryti lemiamą įtaką šių juridinių asmenų veiklai. Ji pasireiškia per turimų akcijų suteikiamus balsus visuotiniame akcininkų susirinkime. Taip pat lemiama įtaka gali būti  turimos juridinio asmens dalyvio teisės kitų formų juridiniuose asmenyse (Įstatymo 6 straipsnio 1 dalis 3 punktas).

Interesų deklaracija | priedas ID001J „Ryšiai su juridiniais asmenimis“

Kaip elgtis, jeigu dėl šių duomenų kyla interesų konflikto situacija?

Jeigu asmeniui reikia spręsti klausimą dėl asmenų, kurie yra nurodyti deklaracijoje, asmuo pakliūva į realią interesų konflikto situaciją.

Tuomet jis turi informuoti atsakingus asmenis, nusišalinti ir jokia forma toliau nedalyvauti tiek, kiek tai yra susiję su interesų konfliktą keliančiu klausimu. Papildomai interesų deklaracijos tikslinti ar pildyti dėl to nereikia.

2.2. Interesai atskleidžiami esant interesų konflikto situacijai | 2 pateikimo būdas

Dėl tokių interesų atskleidimo deklaracijoje rekomenduojama pirmiausia pasitarti su savo organizacijos vadovu ir (ar) atitikties pareigūnu.

Gali kilti natūralus klausimas – kodėl verčiau nesikreipti tiesiai į VTEK? Juk ši Komisija turi daugiausia patirties! Taip, VTEK turi daugiausia interesų deklaravimo, derinimo ir interesų konfliktų valdymo patirties. Norint realiai, o ne teoriškai, įvertinti interesų konflikto situaciją, reikalingi du dalykai:

  • asmens interesų žinojimas,
  • organizacijos, kurioje deklaruojantis asmuo dirba, vidinės informacijos žinojimas (prieiga prie sutarčių, dokumentų, siunčiamų ir gaunamų raštų, netgi darbuotojų asmens bylų ir kt.) VTEK tokios informacijos neturi.

Kadangi VTEK neturi Jūsų organizacijos vidinės informacijos, todėl jų rekomendacija bus bendrinio pobūdžio. O Jums reikalinga gauti konkrečią, kaip elgtis patarančią rekomendaciją.

Atlikus vidinį interesų konflikto situacijos vertinimą organizacijoje, lengvai atsakysite, koks tai interesų konfliktas. Gal situacija hiperbolizuojama? O gal tai realus interesų konfliktas ir reikia imtis priemonių?  Ar reikia parašyti išankstinę rekomendaciją – kaip elgtis tokioje situacijoje?

Interesų derinimo įstatyme numatyta, kad asmuo deklaracijoje privalo atskleisti:

  • egzistuojančius interesus (realaus interesų konflikto situacijos valdymas); 
  • galinčius atsirasti interesus (tikėtino interesų konflikto situacijos valdymas).

Taigi, kokie interesai atskleidžiami?

2.2.1. Jūsų ir (ar) antrosios pusės, ir (ar) artimų asmenų dalyvavimas juridiniame asmenyje

Asmuo atskleidžia savo (taip pat antrosios pusės) ar artimo asmens dalyvavimą juridiniame asmenyje. Pvz., artimi asmenys turi uždarosios akcinės bendrovės akcijų, o gal jie yra individualios įmonės savininkai ir pan. Šiuo atveju deklaracijoje pateikiama informacija apie tokio juridinio asmens:

  • dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose
  • dalyvavimą Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių finansuojamuose paramos teikimo arba Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai projektuose, įgyvendinamuose institucijos ar įstaigos, kurioje deklaruojantis asmuo dirba, arba jai pavaldžios institucijos ar įstaigos (Įstatymo 6 straipsnio 2 dalis 1 punktas).

Interesų deklaracija | priedas ID001J „Ryšiai su juridiniais asmenimis“

2.2.2. Jūsų ir (ar) antrosios pusės, ir (ar) artimų asmenų narystė (-ės) juridiniuose asmenyse

Asmuo atskleidžia savo (taip pat antrosios pusės) ar jam artimo asmens narystes ar (ir) einamas pareigas juridiniuose asmenyse, išskyrus narystę politinėse partijose ir profesinėse sąjungose (Įstatymo 6 straipsnio 2 dalis 3 punktas).

Interesų deklaracija | priedas ID001J „Ryšiai su juridiniais asmenimis“

2.2.3. Jūsų ir (ar) antrosios pusės ryšiai su asmenimis sudarius sandorį | 3 000 eurų

Asmuo atskleidžia savo ir (ar) antrosios pusės ryšius su juridiniais ir fiziniais asmenimis sudarius sandorį, kurio vertė didesnė negu 3 000 eurų, įskaitant individualios veiklos sandorius.
Deklaracijoje pateikiama informacija apie sandorius, sudarytus per 12 mėnesių iki deklaracijos pateikimo dienos (Įstatymo 6 straipsnio 2 dalis 2 punktas).

Interesų deklaracija | priedas ID001S „Ryšiai sudarius sandorius“

2.2.4. Visi kiti Jūsų interesai arba kitaip – interesų konfliktų džiunglių pasaulis

Asmuo atskleidžia savo, antrosios pusės, artimų asmenų (pvz., senelio, uošvio, antrosios pusės brolio, anūko) ir kitų asmenų (fiziniai ar juridiniai asmenys) arba dėl su šiais asmenimis arba juo pačiu susijusius interesus (Įstatymo 6 straipsnio 2 dalis 4 punktas).

Interesų deklaracijos formos:
priedas ID001J „Ryšiai su juridiniais asmenimis“
priedas ID001F „Ryšiai su fiziniais asmenimis“
priedas ID001A „Kiti duomenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas“.

2.3. Dėl skaidrumo galima nurodyti ir kitus duomenis, bet neprivaloma | 3 pateikimo būdas

Privačių interesų deklaravimo sistemoje deklaruojančiam asmeniui sudaryta galimybė viešinti ir kitus duomenis, kurie nėra privalomai deklaruojami pagal teisės aktų reikalavimus.

Tai susiję su paties asmens noru veikti skaidriai, atskleidžiant visuomenei ryšius su fiziniais ar juridiniais asmenimis.

Kita vertus, skaidrumo principas turi būti taikomas protingai, kad nebūtų atskleisti kitų asmenų duomenys, kurie yra saugomi teisės aktų, pvz. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento.

Apibendrinimas

Iš viso yra 6 deklaravimo turinio taisyklės ir 2 deklaruotinų duomenų grupės.

Kai kuriuos interesų privalote atskleisti visuomet, o kitus interesus atskleidžiate tuomet, kai jie kelia ar gali kelti interesų konflikto situaciją.

Taip pat savanoriškai interesus atskleidžiate dėl skaidrumo.

Jeigu Jums patiko šis straipsnis, kviečiame juo pasidalinti su kitais. Taip pat kviečiame skaityti ir kitus mūsų straipsnius.

2020-02-25T20:55:56+02:00Categories: Interesų derinimas|Tags: |
Go to Top