VIEŠOJO SEKTORIAUS ORGANIZACIJOMS

Nauji viešųjų ir privačių interesų derinimo reikalavimai nuo 2020 metų

Esminiai pasikeitimai pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas:

 • Iš esmės keičiasi deklaravimo tvarka ir deklaracijoje pildomų duomenų apimtys.
 • Todėl sudėtingėja interesų konfliktų ir su tuo susijusių rizikų valdymas organizacijoje.
 • Sugriežtėjo atsakomybė už Įstatymo pažeidimus.

Labai dažnai žiniasklaidoje pamatome ir išgirstame, kad kažkas nedeklaravo privačių interesų, VTEK vėl pradėjo tyrimą ar nustatė interesų konflikto pažeidimą. Siekiant to išvengti ir kompleksiškai valdyti tokias rizikas, Jums sukūrėme nuotolinių mokymų programą.

Nusprendžiate kiek
darbuotojų mokysite

Paprasta

Analizuojate
praktinius realius atvejus

Patogu

Iš karto mokymus
pritaikote praktikoje

Greita

Programos trukmė apie 6 akad. val.

Mokymo programoje yra teorinė medžiaga, praktiniai pavyzdžiai, taip pat pavyzdžiai iš realių bei viešų interesų deklaracijų, pagalbinė mokymosi priemonė – „Besimokančiojo užrašai“, pasitikrinimo testai. Vaizdinėje medžiagoje pristatoma ir analizuojama virš 100 atvejų.

 • Biudžetinėms įstaigoms;
 • Viešosioms įstaigoms, kurių bent vienas iš steigėjų, dalininkų yra valstybė ar savivaldybė (savivaldybės);
 • Valstybės ir savivaldybių įmonėms;
 • Akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei (savivaldybėms), taip pat šių bendrovių dukterinėms bendrovėms.
Kas deklaruoja interesus?
 • Vadovas užsitikrina Įstatymo vykdymo kontrolę ir kad nebus neigiamų pasekmių.
 • Užtikrinamas privačių interesų deklaravimo ir interesų konfliktų valdymo procesas visoje organizacijoje ir rizikingiausiose srityse (pvz., viešieji pirkimai).
 • Organizacijos vadovas, atitikties pareigūnas, vidurinės grandies vadovai valdo interesų konfliktų situacijas ir su tuo susijusias rizikas organizacijai.
Programos aprašymas
 • Gebės užpildyti savo privačių interesų deklaraciją ir ją pateikti elektroniniu būdu.
 • Atpažins interesų konfliktų situacijas ir mokės nusišalinti.
 • Suvoks, kaip deklaracija ir tinkamas nusišalinimas apsaugo jo ir organizacijos reputaciją ir parodo tarnybinės (darbinės) veiklos nešališkumą ir objektyvumą.
Interesų konfliktų valdymas
Susisiekite

Ar žinote tai?

Deklaraciją, kaip ir anksčiau, sudarys dviejų rūšių duomenys. Skiriasi tai, jog duomenų, kuriuos privaloma nurodyti visuomet, nuo 2020 metų sumažėja, o duomenų, dėl kurių gali kilti ar kyla interesų konflikto situacija, padaugėja. Todėl sudėtingėja interesų konfliktų ir su tuo susijusių rizikų valdymas organizacijoje.

Interesų konfliktų valdymo priemonės

 • Išankstinė prevencija – tai vadovo ar įgalioto asmens (atitikties pareigūno) parengtos išankstinės rašytinės rekomendacijos, kurių privalo laikytis deklaruojantysis.
 • Einamoji prevencija – tai a) vadovo ar atitikties pareigūno priimti nusišalinimai dėl interesų konflikto situacijų; b) duomenų apie vadovo nepriimtą asmens nusišalinimą pateikimas VTEK elektroninėmis priemonėmis.
 • Gaisrų gesinimas – tai a) vadovo priimtas motyvuotas rašytinis sprendimas nušalinti asmenį nuo tarnybinių (darbinių) pareigų atlikimo; b) tyrimo atlikimas dėl asmens elgesio atitikties Įstatymo nuostatoms bei informavimas apie tai VTEK.

Atsakomybė

 • Asmenys, pripažinti pažeidusiais šio Įstatymo reikalavimus (išskyrus deklaravimo nuostatas), vienus metus nuo tokio sprendimo priėmimo dienos negali būti skatinami, priimami, perkeliami, skiriami ar renkami į lygiavertes ar aukštesnes pareigas institucijoje ir įstaigoje arba įstaigų sistemoje, kurioje jie dirba.
 • Asmenys pripažinti šiurkščiai pažeidusiais šio Įstatymo reikalavimus, trejus metus nuo tokio sprendimo priėmimo dienos negali būti skatinami, priimami, perkeliami, skiriami ar renkami į lygiavertes ar aukštesnes pareigas institucijoje ir įstaigoje arba įstaigų sistemoje, kurioje jie dirba.
 • Įstatymo draudžiančių, įpareigojančių ar apribojančių nuostatų, išskyrus drausminio pobūdžio nuostatas, pažeidimas užtraukia baudą nuo 6oo iki 1600 eurų, o nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 1600 iki 2600 eurų.

Būkite išskirtiniai lyderiai, valdydami interesų konfliktų rizikas

Saugojate aplinką ir efektyviai taupote organizcijos išteklius

ĮSIGYTI MOKYMUS